เกี่ยวกับ

ศูนย์ข้อมูลศุลกากร

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการนำเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นใดในระบบ eMENSCR สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กรมศุลกากร จึงได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects under National Strategy) เพื่อเชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นจาก eMENSCR โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย มั่นคงและมีความปลอดภัย รวมทั้งเป็นช่องทางในการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐ และการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้

วัตถุประสงค์ของการจัดทำฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ สนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้หน่วยงานรัฐสามารถนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดของภาครัฐได้


2. เพื่อพัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมูลเชิงภาพ (data visualization) ที่สนับสนุนการติดตามการนำเข้าชุดข้อมูล และติดตามการใช้ข้อมูลของฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ